اندکی تامل...


-شیخ ابوالحسن خرقانی بر سردر خانقاه خود نوشته بود:


"هرکه در این سرا درآید، نانش دهید و از ایمانش (نامش) مپرسید. چه آن کس که بدرگاه باری تعالی به جان ارزد، البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد"!(نورالعلوم).

/ 0 نظر / 17 بازدید