این زندگی...

 

زندگی پیکار نیست.بازی است.

هر چند که بدون آگاهی از قانون معنویت نمیتوان در این بازی برنده شد.

عیسی مسیح آموخت که زندگی بازی بزرگ داد و ستد است.

زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. اگر نفرت بورزد نفرت به سویش باز خواهد آمد و اگر عشق ببخشد عشق خواهد ستاند.

پس یاد بگیریم تاجر ورشکسته ی این داد و ستد نباشیم.

 

/ 0 نظر / 18 بازدید