اصل قابلیت قابل و فاعلیت فاعل:

باید خودت را قابل کنی تا آمادگی پذیرش اهدای چیزی را داشته یاشی....

به همین نسبت است به فعل در آوردن افکارت برای فاعل حقیقی بودن.....

/ 0 نظر / 20 بازدید