انسان نمیتواند به آسمان نیندیشد.....

 چگونه می تواند؟؟؟

             مگر انسانهایی که

عمر را بی چرا

         به چریدن مشغولند

و

سر به زمین فرو برده اند

       و پوزه در خاک دارند

و   

       غرق در آب و

                    علفند

............................................

اینها که "گوسفندان" دو پایند........

                                                                           "دکتر علی شریعتی"

/ 0 نظر / 14 بازدید