نازم آن آموزگاری را که در یک نصفه روز

                                دانش آموزان عالم را همه دانا کند

ابتدا قانون آزادی نویسد بر زمین

                             بعد از آن با خون هفتادو دوتن امضا کند

/ 0 نظر / 7 بازدید